Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin usług

Regulamin usług

Cześć, dzień dobry!

Oddaję w Twoje ręce dokument, w którym znajdziesz informacje związane z korzystaniem z moich usług. Wszystko po to, abyście (Ty i Twój Pies) mogli skorzystać z profesjonalnej konsultacji i/lub masażu

Dokument ten został sporządzony dodatkowo (poza nadrzędnym Regulaminem Sprzedaży Internetowej zamieszczonym na stronie: martamucha.pl/regulamin-sklepu), aby ułatwić Ci zapoznanie się z aspektami ważnymi w bezpośredniej pracy terapeutycznej z Twoim Psem. Korzystając ze strony internetowej martamucha.pl niezbędne jest zapoznanie się również z Polityką Prywatności (martamucha.pl/polityka-prywatnosci).                                               

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@martamucha.pl.

Pozdrawiam i do zobaczenia na terapii!

Marta Mucha-Balcerek

Korzystanie z usług Marty Muchy-Balcerek równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania masażu na rzecz swojego Psa oraz, że Klient zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług masażu i terapii naturalnych dla zwierząt świadczonych przez Martę Muchę-Balcerek, zwaną dalej „Terapeutką”.
 2. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej terapii lub masażu, zwanego dalej „Terapią”.
 3. Przystąpienie do Terapii jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia Psa do Terapii.
 4. Zakres usług świadczonych przez Martę Muchę-Balcerek:
  – Masaż klasyczny, relaksacyjny zwierząt;
  – Masaż refleksoterapeutyczny zwierząt;
  – Drenaż limfatyczny zwierząt;
  – Wczesna Stymulacja Neurologiczna Szczeniąt z elementami masażu GaSa;
  – Konsultacje autorskiego masażu GaSa;
  – Ćwiczenia profilaktyczne zwierząt;
  – Fizykoterapia dla zwierząt, naświetlanie lampą bioptron;
  – Warsztaty masażu relaksacyjnego psów – autorska metoda GaSa;
  – Kursy, szkolenia i wykładu dotyczące masażu i relaksacji zwierząt.

§ 2
Klienci

 1. Klientem Studio może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Korzystanie z Terapii przez Psa jest możliwe za wyraźną zgodą Klienta, opiekuna.

§ 3
Terapeutka

 1. Terapeutka jest odpowiednio przeszkolona do pracy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty.
 2. Terapeutka, przed przystąpieniem do Terapii, zobowiązana jest zadbać o stan swojego stanowiska pracy.
 3. Terapeutka, przed przystąpieniem do Terapii, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji narzędzi pracy i rąk.
 4. Terapeutka zobowiązana jest utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Terapeutka jest zobowiązana do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 6. Na wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zwrócić uwagę Terepeutce.

§ 4
Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Terapii osobiście lub pisząc na adres mailowy: kontakt@martamucha.pl.
 2. Żeby zapisać na wizytę jest pobierana przedpłata w wysokości 50% za usługę (ta cena będzie wliczona w cenę Terapii) na konto:
  DeGaSa – Marta Mucha-Balcerek 34 1090 2835 0000 0001 5077 9328
  Przedpłata jest działaniem chroniącym przed nieuzasadnioną nieobecnością. Na Terapii Klient opłaca pozostałą kwotę według cennika.
 1. Odwołanie wizyty musi zostać dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym. Za usługi odwołane w późniejszym czasie przedpłata 50% nie będzie zwrócona. W przypadku karnetów, jeżeli wizyta zostanie odwołana mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem planowanej Terapii, jeden zabieg z karnetu przepada.
 2. Na zarezerwowaną Terapię należy być przygotowanym najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną.
 3. Umówiona godzina Terapii jest godziną jej rozpoczęcia.
 4. Terapeutka zachowuje prawo do niewykonania Terapii na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Terapia może zostać wykonana nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Terapii zostaną skrócone wedle uznania Terapeutki, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonaną Terapię należy się cena w pełnej wysokości.
 6. Na zarezerwowaną Terapię Terapeutka zgłasza się na miejscu Terapii najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną.
 7. W przypadku opóźnienia Terapii z przyczyn leżących po stronie Terapeutki żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 8. Terapeutka zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Terapii na 24 godziny przed jej terminem. Terapeutka jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Terapii.

§ 5
Higiena i bezpieczeństwo

 1. Narzędzia pracy, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Terapii, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 2. Terapeutka jest zobowiązana do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Otwarte rany i skaleczenia lub sączące się zmiany skórne, niedające się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Psa uniemożliwiają świadczenie usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

§ 6
Świadczenie usług masażu i terapii naturalnej

 1. W celu skorzystania z usług Terapeutki konieczna jest wcześniejsza rezerwacja osobista lub online. Klient zobowiązuje się do realizacji usług zgodnie z wyznaczonym terminem.
 2. Podstawą do skorzystania z usług Terapeutki jest dokonanie opłaty za Terapię zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Przed przystąpieniem do Terapii Terapeutka przeprowadza z Klientem wywiad.
 4. Przed przystąpieniem do Terapii Klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety w celu ustalenia czy stan zdrowia Psa, przebytych lub obecnych chorobach, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Terapii lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 5. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Terapii ma ich pełną świadomość i je akceptuje. Terapeutka ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Terapii przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 6. Klienci, przed rozpoczęciem Terapii, mają obowiązek powiadomienia Terapeutki o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Terapii ich Psa, w szczególności o: chorobach serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, śrubach itp.
 7. Każdorazowo, gdy Terapia nie jest wykonana w serii, w której odstępy między kolejnymi Terapiami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej aktualizacji wywiadu i podpisu Klienta.
 8. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Terapeutki, gdy zauważą pogorszenie samopoczucia swojego Psa w trakcie wykonywania Terapii.
 9. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Terapii, Terapeutka może odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Terapeuty.

§ 7
Konsultacje

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Klientowi możliwości odbycia z Terapeutką indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Terapeutka skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
 3. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Terapeutkę i Klienta. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od zawarcia umowy.
 4. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Terapeutce dodatkowych informacji, o które poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Niewykorzystanie przez Klienta wykupionych godzin konsultacji w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Klienta do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Terapeutce za zakupioną konsultację.
 6. Klient nie może dzielić wykupionej konsultacji na więcej niż jedno spotkanie z Terapeutką. Jeżeli konsultacja trwa mniej niż czas podany w ofercie ze względu na okoliczności leżące po stronie Klienta, niewykorzystany czas konsultacji przepada.

§8
Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik usług jest dostępny w Internecie pod adresem: martamucha.pl .
 2. Udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką oraz przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu. Terapeutka nie pobiera dodatkowych opłat za transakcje niegotówkowe.
 3. Terapeutka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone Terapie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Terapii nie przysługują żadne roszczenia.
 4. Dostępne są także Bony, Bony Podarunkowe, Karnety/Vouchery płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w czasie nieprzekraczającym daty wypisanej na Karnecie/Voucherze. Terapeutka nie ma obowiązku realizowania ww. bonów/karnetów po upływie ustalonego terminu
 5. Zakupione Bony, Bony Podarunkowe, Karnety/Vouchery nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku nieodwołania wizyty przewidzianej w ramach zakupionego Bonu/Karnetu/Voucheru, wymienione kupony promocyjne przepadają a Terapeutka nie ma obowiązku zwrotu poniesionych za nie wcześniej opłat.

§9
Odpowiedzialność

“Jestem członkiem zespołu terapeutycznego i odpowiadam za rzetelne zastosowanie/wykonanie terapii, ale nie za… wyleczenie [psa]. (…) To nie ja uzdrawiam! Organizm uzdrawia się sam. Moje działania katalizują zasoby naprawcze, pozwalają im nawzajem się dostrzec. (…) [pies] po terapii wraca do swojego środowiska naturalnego. Tu kończy się moja odpowiedzialność zawodowa, a zaczyna odpowiedzialność jednostki [i opiekuna] za zdrowie [psa].”
(opracowane na podstawie: “Terapie twarzy w ujęciu innowacyjnym wielowarstowym. Tom I. Refleksologia manualna”, B. Dmitruk-Sekuła)

 1. Za uszkodzenia spowodowane przez Psy odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 2. Terapeutka ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Terapii.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną Terapię po stronie Terapeutki.
 4. Studio nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Terapii, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką masażu i naturoterapii w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Odbycie wizyty na zabiegu musi być udowodnione przez Klienta np. w postaci rachunku.

§10
Pozostałe postanowienia

 1. Prosimy nie korzystać z telefonów, podczas Terapii w miejscu jej przebiegu. Prosimy o wyciszanie lub wyłączenie urządzenia.
 2. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Terapeutka.
 2. Terapeutka zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania. Do rezerwacji i Terapii wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16.12.2022. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej.