Regulamin sklepu

Data publikacji: 12.04.2021

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym za pośrednictwem strony martamucha.pl.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony martamucha.pl realizuje jego autorka Marta Mucha-Balcerek prowadząca działalność nie wymagającą rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z miejscem zamieszkania w Stęszewie (62-060) przy ul. Hokejowej 8.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@martamucha.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www martamucha.pl,
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem martamucha.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Produkt.
 3. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produkt w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Produkt – treść, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony Sklepu – m.in. e-booki, dokument, książka. E-booki, dokumenty oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku elektronicznego. Książki są sprzedawane w formie papierowej,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sprzedawca – Marta Mucha-Balcerek prowadząca działalność nie wymagającą rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z miejscem zamieszkania w Stęszewie (62-060) przy ul. Hokejowej 8,
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu,
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu,

§ 2 Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie,
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

§ 3 Korzystanie z Produktu w formie cyfrowej

 1.  Do prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@martamucha.pl .
 3. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@martamucha.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Strona martamucha.pl powstała w systemie WordPress z wykorzystaniem wtyczki WooCommerce. Realizacja Zamówienia wykonywana jest poprzez system MailerLite. Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Zamówienia. 
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://martamucha.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawc
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4.  Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Poradnik o działalności nierejestrowej

Ustawa Prawo przedsiębiorców